Aquest AVÍS LEGAL estableix la informació general que els prestadors de serveis de la societat de la informació estan obligats a posar a disposició dels consumidors i usuaris, per imperatiu de l’Art. 10 de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic.

En conseqüència, s’informa dels extrems següents:

1.- El domini d’Internet www.materiabcn.com constitueixen el lloc web de l’empresa MATERIA BCN S.C.P. (d’ara endavant MATERA BCN) que té per objecte fundacional el disseny i la realització de rutes guiades per Barcelona.

2.- MATERIA BCN S.C.P. té la seu social a c/Más º 79 4º 1ª L’Hospitalet de Llobregat, 08904 Barcelona.

3.- MATERIA BCN S.C.P. té el CIF J65561532

A través d’aquest AVÍS LEGAL es pretén regular l’accés i l’ús i, en general, la relació entre aquest Portal (en endavant WEBSITE), accessible a les adreces d’Internet www.materiabcn.com, i els usuaris del WEBSITE (en endavant usuaris).

ÚS DEL LLOC WEB I ACCEPTACIÓ

L’accés als WEBSITES www.materiabcn.com atribueix la condició d’usuari i implica l’acceptació plena i sense reserves per part de l’usuari de totes i cadascuna de les condicions contingudes en aquest AVÍS LEGAL.

El contingut d’aquest AVÍS LEGAL pot patir modificacions, per la qual cosa  l’acceptació per part de l’usuari serà respecte de l’AVÍS LEGAL publicat per MATERIA BCN S.C.P. en el moment en què l’usuari accedeixi al seu WEBSITE. Per tant, cada vegada que l’usuari accedeixi al WEBSITE haurà de llegir atentament aquest AVÍS LEGAL.

Així mateix, l’accés al WEBSITES www.materiabcn.com es troba sotmès a tots els avisos, condicions d’ús i instruccions posats en coneixement de l’usuari per MATERIA BCN que substitueixin, completin i/o modifiquin aquest AVÍS LEGAL.

CONDICIONS D’ÚS DEL WEBSITE

L’usuari es compromet a fer ús dels serveis, productes i utilitats que ofereix MATERIA BCN a través del seu WEBSITES www.materiabcn.com, de conformitat amb la llei, aquest AVÍS LEGAL i altres avisos i instruccions posats en coneixement de l’usuari, així com la moral i els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic.

Amb caràcter general, l’accés a la informació i utilitats del WEBSITE no exigeix una prèvia subscripció o registre d’usuari. No obstant això, l’accés a algun d’aquests serveis o productes que s’ofereixen a través del WEBSITE pot estar condicionat al previ ompliment del formulari de subscripció o registre. A aquests efectes, l’usuari garanteix l’autenticitat i la veracitat de totes aquelles dades personals que comuniqui quan ompli el formulari de subscripció o registre. L’usuari es compromet i responsabilitza de mantenir tota la informació facilitada de forma que respongui, en cada moment, a la seva situació actual. El tractament de les dades de caràcter personal subministrats per l’usuari el durà a terme MATERIA BCN en subjecció a la Política de protecció de dades de caràcter personal continguda en aquest WEBSITE.

Amb caràcter general, els serveis que MATERIA BCN presta als usuaris a través del seu WEBSITES www.materiabcn.com són gratuïts, a no ser que, en casos concrets, s’especifiqui el contrari.

 

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Amb la finalitat de facilitar un desenvolupament ràpid i eficaç de la relació entre MATERIA BCN i els usuaris, MATERIA BCN garanteix mitjançant aquest avís la privacitat dels serveis en línia d’acord amb les exigències legals i informa sobre la seva política de protecció de dades de caràcter personal per tal que els usuaris determinin, lliurement i voluntàriament, si desitgen facilitar a MATERIA BCN les seves dades personals a través del formulari electrònic per a la subscripció dels serveis que ofereix MATERIA BCN al seu WEBSITE.
Els usuaris consenten el tractament d’aquestes dades personals per MATERIA BCN en els termes d’aquesta política de protecció de dades de caràcter personal.

· Finalitat del tractament de dades

Les dades personals dels usuaris s’incorporaran en fitxers de MATERIA BCN S.C.P. amb les finalitats de gestió de clients i de prospecció comercial i publicitat, inclòs l’enviament (via postal, e-mail, SMS o qualsevol altre mitjà electrònic) de comunicacions comercials sobre productes, serveis, ofertes, promocions i notícies de MATERIA BCN.

· Drets dels usuaris

Els usuaris poden exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició al tractament de les seves dades mitjançant un e-mail enviat a info@materiabcn.com o mitjançant una carta dirigida a  MATERIA BCN c/Más º 79 4º 1ª L’Hospitalet de Llobregat, 08904 Barcelona. (Espanya), acompanyant còpia de document oficial identificatiu en qualsevol cas.

 

ÚS DE COOKIES I DEL FITXER D’ACTIVITAT
MATERIA BCN S.C.P. o, per compte d’aquesta, un tercer contractat per a la prestació de serveis de medició d’audiències, poden utilitzar cookies quan un usuari navega pels llocs i les pàgines del WEBSITE. Les cookies són fitxers enviats a un navegador per mitjà d’un servidor web per enregistrar les activitats de l’usuari al WEBSITE.

Les cookies utilitzades per MATERIA BCN o el tercer que actuï en nom seu, s’associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador, i no proporcionen per si soles les dades personals de l’usuari.

Quan l’usuari permeti la seva recepció, podrà conèixer el servidor que utilitza les cookies, per a la qual cosa haurà de consultar les instruccions d’ús del seu navegador.

Gràcies a les cookies, resulta possible que el servidor de MATERIA BCN, o del tercer que actuï en nom seu, reconegui el navegador de l’ordinador utilitzat per l’usuari amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla, que permeti, per exemple, l’accés als usuaris que s’hagin enregistrat prèviament, accedir a les àrees, els serveis, les promocions o els concursos reservats exclusivament a ells sense haver d’enregistrar-se en cada visita.

L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador perquè l’avisi en pantalla de la recepció de cookies i perquè impedeixi que s’instal·lin al vostre disc dur. Si us plau, consulteu les instruccions i manuals del vostre navegador per ampliar aquesta informació. Per utilitzar el WEBSITE, no és necessari que l’usuari permeti la instal·lació de les cookies enviades per MATERIA BCN, o el tercer que actuï en nom seu, sense perjudici que sigui necessari que l’usuari iniciï una sessió com a tal en cadascun dels serveis, la prestació dels quals requereixi el previ registre o login.

Així mateix, el servidor web de MATERIA BCN detecta de manera automàtica l’adreça IP i el nom de domini utilitzats per l’usuari. Tota aquesta informació queda enregistrada en un fitxer d’activitat del servidor que permet el posterior processament de les dades amb el fi d’obtenir mesuraments estadístics que permetin conèixer el nombre d’impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades als serveis web, etc.

Actualment, s’està mesurant amb les solucions de Google Analytics. Aquestes solucions utilitzen marques a les pàgines i cookies anònimes per analitzar allò que succeeix a les nostres pàgines. Pots veure més informació sobre la política de privacitat a Google Analytics.

EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT PELS CONTINGUTS I SERVEIS PRESTATS

MATERIA BCN inclou al seu WEBSITE una sèrie de continguts propis d’una publicació electrònica, elaborats per MATERIA BCN, o mitjançant acords de col·laboració amb altres entitats (en endavant referits de forma genèrica com a CONTINGUTS).
MATERIA BCN proveeix als seus usuaris, a través del WEBSITE, múltiples serveis (en endavant SERVEIS).
Tant els SERVEIS com els CONTINGUTS oferts als usuaris poden ser ampliats en un futur per MATERIA BCN, fent-los arribar tot el que disposa aquest apartat.

· Exempció de responsabilitat per continguts facilitats per MATERIA BCN als seus usuaris a través del WEBSITE, i aquells accessibles a través del buscador del WEBSITE:
Els continguts de les pàgines web a les quals els usuaris accedeixen a través del servei de buscador del WEBSITE són merament informatius per a tots aquells usuaris que hi estan interessats, sense que el seu accés generi relació comercial, contractual o professional entre els usuaris i MATERIA BCN. En cas de discrepàncies entre allò que es publica en el WEBSITE i el suport paper, prevaldrà la informació continguda en aquest últim suport. Les opinions, imatges, etc. aportades per tercers no estan controlades per MATERIA BCN, per la qual cosa, en cap cas, MATERIA BCN se’n fa responsable.
MATERIA BCN exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota mena que puguin derivar-se de l’accés als continguts, les informacions, la publicitat, les opinions, els conceptes i les imatges, creats per tercers i facilitats als usuaris, o pels continguts accessibles a través del cercador del WEBSITE, que siguin contraris a la llei, la moral, la bona fe i l’ordre públic, i que infringeixin drets de propietat intel·lectual, industrial o que continguin qualsevol vici, defecte, virus informàtic o rutina de programari similar.
En el moment en què MATERIA BCN tingués coneixement que alguns dels continguts, les opinions i els conceptes allotjats al WEBSITE fossin contraris a la llei, la moral, la bona fe i l’ordre públic o que continguessin qualsevol tipus de virus informàtic o rutina de programari similar, procediria a retirar-los.

· Exempció de responsabilitat per continguts allotjats en pàgines web accessibles des del WEBSITE:

MATERIA BCN no es fa responsable de l’edició, la revisió, la censura i la verificació dels continguts de les pàgines o llocs d’Internet amb els quals l’usuari es connecti a través del motor de cerca o d’hipervincles inclosos al WEBSITE.

MATERIA BCN no es fa responsable de cap de les informacions, les opinions i els conceptes que s’emetin, es publiquin o es distribueixin directament i indirectament a través d’aquest WEBSITE, qualsevol website interconnectat al qual s’accedeixi a través del WEBSITE, a través d’enllaços o qualsevol dels serveis que es vinculin o es relacionin a aquesta pàgina web interconnectada.
MATERIA BCN no es responsabilitza del mal ús que es faci dels continguts del WEBSITE, la responsabilitat del qual és exclusiva de la persona que hi accedeixi o que en faci ús.
Els usuaris es comprometen a utilitzar el WEBSITE i els seus SERVEIS de conformitat amb la Llei, amb la moral i els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic.

· Exempció de responsabilitat pel funcionament del WEBSITE:
MATERIA BCN presta els seus serveis i continguts de forma continuada fent servir tots els mitjans tècnics al seu abast per tal d’oferir aquesta prestació de forma satisfactòria.
MATERIA BCN podrà, quan ho consideri convenient, fer correccions, millores o modificacions en la informació continguda al WEBSITE, en els SERVEIS, o en els CONTINGUTS sense que això doni lloc, ni dret, a cap reclamació o indemnització, ni impliqui cap reconeixement de responsabilitat.
MATERIA BCN no es fa responsable dels danys i perjudicis de tota mena que poguessin derivar-se de la disponibilitat i continuïtat tècnica del funcionament del WEBSITE. En qualsevol cas, MATERIA BCN portarà a terme totes les actuacions necessàries per restablir els seus serveis en cas de fallida tècnica.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL DELS CONTINGUTS DEL WEBSITE

Els textos (informacions, conceptes, opinions i altres anàlegs) i elements gràfics (disseny, logos, codi font i altres anàlegs) que constitueixin el WEBSITE i siguin difosos a través d’aquest, així com la seva presentació i muntatge, o són titularitat exclusiva de MATERIA BCN o és MATERIA BCN qui ostenta els drets d’explotació d’aquests a través d’acords amb tercers.
En aquest sentit, es constitueixen com a obres protegides pel conjunt de la regulació espanyola i comunitària en l’àmbit de la propietat intel·lectual, conforme al Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual i la Llei 5/1998, de 6 de març, d’Incorporació al dret espanyol de la directiva 96/9/CE sobre la protecció jurídica de les bases de dades, i són, així mateix, d’aplicació els tractats internacionals subscrits en aquest camp.
MATERIA BCN no concedeix cap llicència d’ús o autorització sobre els seus drets de propietat industrial i intel·lectual o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb el seu WEBSITE, llevat d’acord exprés amb tercers.
Els usuaris podran portar a terme la reproducció dels continguts del WEBSITE amb l’únic fi d’emmagatzemar-los, de fer-ne còpies de seguretat o imprimir-los sobre paper per a ús privat.
Al marge d’allò anterior, queda prohibida tota reproducció, distribució, transformació, presentació, total o parcial, del contingut del WEBSITE o d’algun dels seus elements, de forma directa o indirecta per xarxes telemàtiques o suports anàlegs, amb un fi comercial adreçat al públic o per a una utilització més enllà de les esmentades, encara que se citi la font, sempre que no es compti amb l’autorització expressa i per escrit de MATERIA BCN i, si escau, de tercers col·laboradors. L’incompliment d’allò anterior facultarà MATERIA BCN per interposar les accions legals pertinents.

 

MENORS D’EDAT

L’ús dels serveis disponibles en aquest WEBSITE per menors d’edat exigeix que aquests hagin obtingut prèviament autorització dels seus pares, tutors o representants legals, els quals tindran la consideració de responsables legals per qualsevol dels actes duts a terme pels menors al seu càrrec.

Els representants legals de les persones menors d’edat tenen plena responsabilitat en l’accés a continguts i serveis d’Internet d’aquests menors. Per a això disposen de programes informàtics i eines de bloqueig i filtre en l’accés a continguts o llocs web no apropiats per a menors.

LEGISLACIÓ APLICABLE

La legislació aplicable a aquest AVÍS LEGAL serà la legislació espanyola, i la jurisdicció competent per conèixer qualsevol de les demandes que aquest WEBSITE susciti serà la dels Jutjats i Tribunals de Barcelona capital. L’usuari renuncia expressament a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.